Izraz ‘umetničke medijacije’ se odnosi na proces sticanja ili pregovaranja/dijaloga o znanju u umetničkim kontekstima, uključujući umetnička dela, institucije, društveni kontekst i ljude koji se susreću sa ovim okolnostima.

Kulturna i umetnička medijacija se zasniva na razmeni i kreativnom odgovoru. Ona sugeriše uvažavanje stručnosti svake osobe u okviru njihove kulture i iskustva. Ovakav proces stoji nasuprot uobičajenoj ideji obrazovanja kao transferu “objektivnog” znanja od više informisane, ka manje informisanoj osobi.  

U svakom gradu domaćinu, Manifesta istražuje postojeće prakse i istoriju u domenu kulturne medijacije, stvaranja znanja i obrazovanja, istovremeno osmišljavajući potencijalne pristupe istoj u saradnji sa lokalnim timom medijatora.

U sklopu obrazovnog tima bijenala, oni omogućavaju dijalog sa raznovrsnom publikom Manifeste 14 kroz organizovane ture, radionice i diskusije o umetničkim projektima i intervencijama.   

Tim medijatora je okupljen šest meseci pre početka bijenala kako bi formirali kolektivnu bazu znanja i razvili moguće medijatorske pristupe.

Ove obrazovne sesije su uobličene u Školu medijacije. Fokusirane su na ispitivanje i razmatranje projekta Manifesta 14 u istorijskom i sociokulturološkom kontekstu Kosova, kao i na pozicioniranje medijatorskih praksi kroz mišljenja različitih lokalnih i međunarodnih eksperata.   

Upoznajte naše medijatore, pridružite se organizovanim turama Manifeste 14: