Manifesta 14 Priština pravi pilot model za trajnu postavku interdisciplinarnog prostora u bivšoj zgradi biblioteke Hivzi Suljejmani, kombinujući regionalnu saradnju, urbanističko planiranje, ojačavanje svesti o zajedništvu, umetnost i savremenu kulturu.

Saragrađena 1930-ih kao privatna rezidencija, 1940-ih postaje sedište Oblasnog komiteta komunističke partije Jugoslavije za Kosovo, da bi 1948. bila preinačena u gradsku biblioteku koja je ostala otvorena do pre nekoliko godina. Gradska uprava Prištine je odlučila da revitalizuje zgradu i da je privremeno dodeli Manifesti 14 na korišćenje. Manifesta će se pobrinuti za njeno renoviranje, konceptualizaciju njene funkcije i konačno, Manifesta će otvoriti ovaj prostor za javnost kao deo programa bijenala 2022.

Hivzi Sylejmani building

Odsek za obrazovanje Manifeste 14 je pozvao fondaciju Shtatëmbëdhjetë da istraži kolektivnu memoriju u vezi biblioteke Hivzi Suljejmani, kroz različita prisećanja građana u vezi sa njom. Rehabilitaciji želimo da priđemo ne samo u smislu fizičkog renoviranja već u širem filozofskom smislu, kroz odnos prostora i sećanja. Šta ćemo zadržati, renovirati, obnoviti, čega ćemo se sećati, a šta ćemo odbaciti? Uobličavanje i fiksiranje materijalne prošlosti jedne zgrade uključuje i bavljenje nematerijalnom prošlošću – društvom, kulturom, vrednostima i uspomenama. Ovo je interpretativni i participativni proces zagledanja u prošlost kako bi se otkrili narativi pripadanja koji ne otelotvoruju jednu pojedinačnu istoriju, memoriju i identitet, već onu kumulativnu, sedimentnu i sklonu debati.

Prikupljanje ovih iskustava će pomoći članovima zajednice i timu Manifeste 14 da razume  prošlost. Ovo znanje će koristiti kao završna tačka za buduće aktivnosti odseka za obrazovanje Manifeste 14 u biblioteci Hivzi Suljejmani, i kontekstualizaciji interdisciplinarne institucije i njene uloge na toj specifičnoj lokaciji, kao i grada Priština.

Istraživačka grupa: Bljeona Kurteši (Bleona Kurteshi), Egzona Hajrulahu (Hajrullahu), Goneta Ademaj, Idilja (Idila) Ibrahimi, Ljirika (Lirika) Demiri, Ridona Beriša (Berisha), Trina Hoti.