Predloženo od strane obrazovnog tima, Manifesta 14 program je medijacija, posredništvo između glavnog kuriranog programa i grada Prištine. Inspirisan susretima na lokalnoj sceni grada, ovaj program teži preispitivanju i adaptaciji prakse medijacije u kulturi i umetnosti kosovskom kontekstu u okviru Manifeste 14. Program će otpočeti u februaru 2022. obrazovnim sesijama Škole medijacije.  Sesije će se fokusirati na istraživanje i refleksije o projektu Manifesta 14 u okviru istorijskog i socio-kulturološkog koneksta Kosova, kao i na zdužnom razvijanju medijativnih pristupa koji će biti primenjeni tokom Manifeste 14, kroz doprinose različitih domaćih i inostranih eksperata.

Termin medijacije u umetnosti se generalno odnosi na proces prikupljanja ili pregovaranja o znanju u kontekstu umetnosti, uključujući umetničke kreacije, institucije, sociološki kontekst i ljude koji se susreću sa ovim postavkama. Medijacija u kulturi i umetnosti se zasniva na razmeni i kreativnom odgovoru i sugestijama gde se svaki pojedinac tretira kao specijalista u okviru njihovog ličnog iskustva i kulture. Ovo se protivi uobičajenoj ideji obrazovanja kao transfera “objektivnog” znanja od osobe koja je bolje informisana ka onoj koja je manje informisana.

Kao deo obrazovnog programa bijenala, medijativne prakse teže tome da stvore prostor za iskreni dijalog između programa bijenala i njegove publike, stanovnika grada domaćina i međunarodnih posetilaca. U svakom gradu domaćinu, Manifesta istražuje postojeće prakse i istorije u okviru medijacija u kulturi, produkcije znanja i obrazovanja, ujedno zamišljajući moguće pristupe istima zajedno sa lokalnim timom medijatora.