Genti Korini

Spider's Envy, 2022. © Genti Korini
Simulation on the axes Nr.5, 2020. © Genti Korini

Gent Korini. Gent Koronijev (1979, AL) rad je povezan sa jezikom modernizma, ideologijom i njenim implikacijama na njegovu domovinu Albaniju.

Kombinovanjem slikarstva, skulpture, fotografije i video zapisa, Korinijev rad istražuje proces i estetiku dizajna i njegove artikulacije u okviru albanskog neoliberalnog postkomunističkog društva.

Za Korinija, albanska arhitektura je usko povezana sa ubrzanim menjanjem društvene sredine i ideologije. U Korinijevom radu, pogled posmatrača je primoran da razmotri promene dekontekstualizovanih formi kao simptoma društvenih promena. Rad Genta Korinija je pozicioniran negde između formalizma i sociološkog komentara, stvarnog i virtuelnog, fizičkog i digitalnog u postkomunističkim društvima.

Permanent

Artistic Intervention

Umetnička intervencija – Genti Korini

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Hotel Grand Priština