Genc Kadriu

Newly conceived 1974, RKS
Parts Without a Whole, 2022. © Genc Kadriu
Pictura Somniferum, 2022. © Genc Kadriu ©
The Sail of Permanent Escape, 2022. © Genc Kadriu.

Genc Kadriu (1975, RKS/UK) është një artist ndërdisiplinor, praktika e të cilit mund të përshkruhet si performacë objektesh. Puna e Kadriut është e ndikuar nga marrëdhënia mes autobiografisë dhe supozimeve socio-historike. Duke u nisur nga ndërlidhja mes shkencës, politikës dhe artit, veprat e tij vënë përballë materien në mënyrë poetiko-politike, ku politika nënkupton një seri betejash të vazhdueshme për interpretim dhe kuptim.

Mes progresit dhe shfrytëzimit, dëshirës dhe shkatërrimit, subjektit dhe objektit, pjesë të punëve të Kadriut i tejkalojnë tërësinë e gjërave nga të cilat përbëhen e asnjë pjesë nuk është më e rëndësishme se tjetra. Shpërthimet kontekstuale të materialeve të tij të gjetura, të mbledhura dhe të ndryshuara ndjekin rrjedhën logjike të ndërveprimit mes prejardhjes dhe fatit.

Etiketat të cilat shoqërojnë listat e materialeve të kompozicioneve skulpturore të tij janë elementë kyç që ndikojnë në interpretimin e punës së tij. Materiali kulturor, trashëgimia, historia natyrore dhe prezencat spirituale të jetës së përditshme shfaqen dhe janë prezente në punimet e Kadriut.

Permanent

Artistic Intervention

Ndërhyrje artistike – Genc Kadriu

22.07 → 30.10.2022 10.00-00.00
Qendra për Praktikë Rrëfyese